АСУ на инсталация за КВП на отпаднa пластмаса

Развитието на системите за автоматизация пряко зависи от изграждането на обекти за тяхното приложение. Последните намират своята реализация благодарение на напредъка на човека и неговите нужди. Потребностите, обаче генерират и отрицателни въздействия върху околната среда. Тези въздействия могат да се оптимизират като се изграждат повече инсталации за преработка, по невредим за човека и природата начин, на генерираните от потребителите отпадъци. С изграждане на инсталации за преработка ще е на лице усвояването на енергийните ресурси, което е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие, минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор и смекчаване на последиците от промените в климата. В тази връзка в края на 2012г. изградихме автоматизирана система за управление (АСУ) на инсталация за каталитична вакуум пиролиза (КВП) на отпадъчна пластмаса.

Изпълнението и технологията на инсталацията са дело на ЕКО ЗОРА ООД , а собственици и ползватели са ЕКОБУЛПАК АД. Капацитетът на инсталацията е преработка на 1 тон пластмасови отпадъци на ден.

 

kvp system

фиг.1 Блокова схема на АСУ. 

 

Системата за автоматизация се базира на програмируем логически контролер (ПЛК) с процесор BMXP34 2020 от серията Modicon 340 (М340) на фирма Schneider Electric. Системата разполага с общо 140 входно-изходни точки като от тях:

  • 64 са дискретни изходи (24V DC);
  • 64 са дискретни входове (24V DC);
  • 8 са аналогови входове (4-20mA);
  • 4 са аналогови изходи (0-10V);
  • 16 са температурни входове (Pt100, TC S/K).

Освен ПЛК, като управляващи устройства за някои от задвижванията в системата се използват 10 честотни регулатора (ЧР):

  • 8 са Moeller M-Max с различни мощности според товара;
  • 1 е Eaton PowerXL (DC1);
  • 1 е Altivar 312.

Инверторите от тип Moeller M-Max се управляват чрез шина с интерфейс RS485, по протокол Modbus.

Операторската станция (ОС) е базирана на програмният продукт Vijeo Citect с 300 точки за четене/запис. Инсталацията е представена на 4 екрана.

 

 фиг.2 Екрани от визуализацията.

 

Предоставена е възможност на оператора да следи всички налични параметри и да предприема действия спрямо текущото състояние на системата. Екраните с аларми, както и тези за преглед на историята от аларми и графики позволяват вземането на адекватно решение за отстраняване на възникналите аварийни ситуации.

Освен саморъчно подаване на команди от оператора, е осигурено и автоматично управление за технологичните процеси в системата, които изискват поддържане на конкретна стойност или стойност в определени граници.

Тъй като се стремим да осигурим максимално бързодействие и гъвкавост на предлаганите от нас услуги, в системи като тази, предоставяме възможност за отдалечен достъп на нашите специалисти. Той се контролира локално от ползвателите на ОС и позволява да се приложат желани корекции или нововъведения касаещи програмната част на системата, без да е необходимо физическо присъствие на специалист.