Статии

Ползи от автоматизацията

Автоматизацията, бидейки по-младата сестра на механизацията, може да донесе много ползи на всяко предприятие. Без да претендираме за изчерпателност и абсолютна точност, можем да посочим следните измежду тях.

Машината е бърза, смела и сръчна
Когато става дума за бързина на изпълнението на дадена операция, едва ли има човек, който може да се мери с машината. Стига настройката и автоматичното й управление да са добре изпълнени, тя може да бъде несъизмеримо по-сръчна от човека, като изпълнява зададените операции с изключителна прецизност.

Машината не си почива
Това, може би е била една от основните причина за появата на автоматизацията. Крайният резултат е повишена производителност и съответно по-високи доходи – цел на всяко едно предприятие. Точният прираст зависи от много фактори, но той винаги съществува.

Машината не греши
Това е друг важен аспект на внедряването на автоматизация. Обикновено източникът на грешки във всяка една система е човекът (разбира се, не бива да забравяме, че именно той генерира и решението). Само от намаляване на грешките може да се постигне значимо намаляване на разходите в едно производство. Например в автомобилната индустрия при сглобяването на двигателите ръчният труд е давал до 1.5% грешка, с въвеждането на автоматизация грешката е сведена до 0.00001%, което е 150 хиляди пъти.

Машината си знае нейното
В съвременните производства все по-важно място заема свойството на автоматизацията да генерира постоянно качество. Не непременно по-добро, но постоянно. Когато вашите клиенти очакват всяка бройка от вашият продукт да е с еднакви характеристики, автоматизацията е това, което ви е нужно.

Машината помни
Способността на компютрите да събират и съхраняват информация е също изключително важно за автоматизацията  и е основна цел на всяка една информационна система. Разбира се, без човек, който да анализира тези натрупани данни и да намери методи за подобряване на работата на системата, данните нямат голям смисъл. Анализът на исторически данни за един производствен процес в съчетание с добре изградена система за автоматизирано управление може да доведе до значително оптимизиране на процеса и намаляване на разходите за производството.

Машината умира трудно
Внедряването на автоматизация в процеси, където има опасност за човешкото здраве и живот е изключително важно. При наличието на възможност работата в радиоактивна, взривоопасна, токсична и пр. среда да се извършва от машина, няма смисъл да се излага на риск човешкото здраве и живот.

Автоматизацията е зелена
В последните десетилетия все повече се говори за проблемите със замърсяването на околната среда. Внедряването на автоматизация може да доведе до значително намаляване на вредното въздействие на всяко едно производство. Дори и при предприятия, които са екологични, внедряването на автоматизация може да намали разхода на енергия, откъдето и вредните емисии.